Värmdö

Tjänstgör som röstmottagare i Värmdö den 26 maj

Den 26 maj genomförs val Europaparlamentet. På valdagen bemannas kommunens 25 valdistrikt med sammanlagt 200 röstmottagare. 

Som röstmottagare bidrar du till att valet går korrekt och säkert till. Under valdagen arbetar du med att ta emot röster, dela ut kuvert, placera ut valsedlar, räkna förtidsröster och hålla allmän ordning i och runt vallokalen. När vallokalerna stänger kl. 21.00 ska rösterna räknas. Du bör räkna med att det blir en lång arbetsdag.

Alla distrikt är nu fulla. Vill du stå på reservlista skriver du in dina kontaktuppgifter under fliken Intresseanmälan. Vi kontaktar dig om vi får återbud.

Du som inte arbetat som röstmottagare tidigare i Värmdö ska delta på en obligatorisk utbildning. Vid utbildningen går vi igenom allt du behöver kunna inför valdagen. 

När du har fått en placering

Du som har fått besked om en plats i en vallokal kan logga in under Min sida för mer information om ditt distrikt och din vallokal. Du loggar in med ditt Bank ID. Kontakta valkansliet under fliken Kontakt om du saknar tillgång till Bank ID.

Du som arbetade 2018

Du som tjänstgjorde vid valet 2018 behöver inte delta på någon ny utbildning inför årets val. Inläsningsmaterial kommer dock att skickas ut till dig inför valdagen. Du förväntas läsa igenom materialet. 

Önskar du delta på en utbildning, är du välkommen att delta vid någon av de utbildningstillfällen som hålls för nya röstmottagare. Kontakta valnämnden under fliken Kontakt så kontaktar vi dig angående utbildningstider. 

Ersättning

Som ersättning för din tjänstgöring i Europaparlamentsvalet får du ett skattepliktigt fast arvode.

  • Ordförande i valdistrikt: 3 080 kr
  • Vice ordförande i valdistrikt: 2 660 kr
  • Röstmottagare i valdistrikt: 2 450 kr
  • För dig som även tjänstgjorde vid valet 2018 utgår en bonus om 440 kr.
  • Ersättning om 210 kr per timme utgår för utbildning.

Behandling av dina personuppgifter

Vi behöver behandla personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, e-postadress och adress, för att administrera din intresseanmälan och eventuellt uppdrag som röstmottagare samt för att kunna betala ut arvode till dig efter avslutat uppdrag.

Vi har fått uppgifter av dig och, om du får ett uppdrag, av Skatteverket. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för behandlingen är kommunens rättsliga förpliktelse att genomföra allmänna val. Dina uppgifter kommer att sparas i kommunens valadministrativa och, om du får ett uppdrag, i kommunens personaladministrativa system. Får du ett uppdrag, kan vissa personuppgifter även sparas för arkivändamål. Om du endast anmäler intresse, raderas dina personuppgifter när ändamålet för behandlingen inte längre är uppfyllt.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med underbiträden för systemutveckling och förvaltning. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med system inom kommunen och med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är valnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Dataskyddsombudet. Du når vårt dataskyddsombud på adress Dataskyddsombudet, Värmdö Kommun, 134 81 Värmdö eller dataskyddsombud@varmdo.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.