Värmdö

Intresseanmälan är nu stängd

 

 

Tjänstgör som röstmottagare i Värmdö kommun för allmänna valen den 11 september 2022 

Den 11 september 2022 är det dags för val av riksdag, kommun- och regionfullmäktige.  

Nu söker vi dig som är intresserad av att jobba som röstmottagare på valdagen den 11 september och/eller under förtidsröstningen som startar den 24 augusti 2022. 

Som röstmottagare bidrar du till att valen går till på ett korrekt, tryggt och rättssäkert sätt. 

 

Arbetsuppgifter & arbetstid

Röstmottagare i förtidsröstning

Röstberättigade har möjlighet att rösta genom förtidsröstning. Förtidsröstningen i Sverige pågår mellan den 24 augusti och 11 september 2022. Röster som avläggs under förtidsröstningsperioden tas emot och administreras i de röstningslokaler som beslutats av valnämnden.

Röstmottagarnas uppgifter under förtidsröstningen är bland annat att:

 • hjälpa väljarna till rätt plats,
 • kontrollera väljarnas identitet,
 • hålla ordning i valsedelställ och fylla på valsedlar,
 • ta emot röster,
 • hålla ordning i röstningslokalen samt
 • se till att röstmottagning och efterarbetet genomförs korrekt.

Alla moment sker i enlighet med innehållet i obligatorisk utbildning liksom valnämndens instruktioner. Kommunens valkansli kommer alltid att vara nåbara under pågående röstmottagning och utgöra stöd vid frågor eller funderingar.

Arbetet sker i huvudsak på dagtid men pass under kvällar och helger förekommer i vissa lokaler. Vilka lokaler som kommer användas samt deras öppettider meddelas i god tid innan valperioden.  

Röstmottagare på valdagen

Röstberättigade i Värmdö kommun har under valdagen den 11 september möjlighet att rösta i den vallokal som beslutats för sitt valdistrikt. Kommunen består av 27 valdistrikt. I respektive vallokal arbetar röstmottagare som sköter röstmottagningen.

Röstmottagarnas uppgifter under valdagen är bland annat att:

 • hjälpa väljarna till rätt plats,
 • kontrollera väljarnas identitet,
 • ta emot röster,
 • pricka av i röstlängd,
 • hålla ordning i valsedelställ och fylla på valsedlar,
 • ta emot och administrera förtidsröster,
 • räkna röster efter stängning samt
 • se till att röstmottagning och efterarbetet genomförs korrekt.

Alla moment sker i enlighet med innehållet i obligatorisk utbildning liksom valnämndens instruktioner. Kommunens valkansli kommer alltid att vara nåbara under valdagen och utgöra stöd vid frågor eller funderingar.

På valdagen är vallokalerna öppna från 08:00-20:00. Under dagen tjänstgör röstmottagarna efter ordförandes schemaläggning med inplanerade pauser. När röstningen avslutas deltar alla röstmottagare med sammanräkningen. Rösträkningen pågår tills dess att alla röster är korrekt sammanräknade. Du bör därför räkna med lång arbetsdag. Vilka vallokaler som kommer användas på valdagen kommer meddelas i god tid innan valperioden.

I anslutning till valdagen kommer samtliga röstmottagare kallas till förberedelse inför valdagen. Denna förberedelsetid kommer bland annat innefatta inventering av valmaterial, möblering av lokal och genomgång av praktiska rutiner. Gemensam förberedelse möjliggör också för gruppen att lära känna varandra samt förekomma eventuella frågor och funderingar som annars skulle kunna uppstå under aktiv röstmottagning.

 

Roller, krav & specifikationer

Mer information om vilka roller som kommer bemannas av röstmottagare under förtidsröstningsperioden respektive valdagen presenteras inom kort. Du som anmäler intresse kan dock redan nu ange om du önskar ha ett arbetsledningsansvar i lokalen.

För samtliga uppdrag krävs att man genomgår en obligatorisk utbildning. Först då kan man förordnas som röstmottagare av valnämnden.

Därutöver kräver röstmottagaruppdraget:

 • Noggrannhet, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga.
 • God kunskap i svenska. Andra språkkunskaper är också meriterande.
 • Röstmottagare måste fyllt 18 år senast vid första tjänstgöringsdagen (24 augusti för förtidsröstningen och 11 september för valdagen).
 • Politiskt neutral klädsel under pågående tjänst.

Valnämnden i Värmdö kommun beslutade också den 13 december 2021 (40 §) om krav på politisk obundenhet för samtliga förordnade röstmottagare. Valnämndens beslut innebär att:

 • Personer med förtroendemannauppdrag i kommun, region eller riksdag ska inte förordnas som röstmottagare.
 • Personer som är så förknippade med ett politiskt parti eller politisk åskådning att det, för allmänheten eller i övrigt, finns särskild anledning att ifrågasätta deras opartiskhet vid röstmottagningen, ska inte förordnas som röstmottagare.
 • Personer som är valbara i valen till riksdag, region- eller kommunfullmäktige ska inte förordnas som röstmottagare.

Notera också att äkta makar/sambos/familjemedlemmar inte bör förordnas till ordförande och vice ordförande i samma valdistrikt eller röstningslokal, eller tillsammans ansvara för annan röstmottagning. Valkansliet i Värmdö kommun kommer att arbeta efter detta beslut vid bemanning till valdistrikt på valdagen och röstningslokaler under förtidsröstningen.

 

Rekryteringsprocess

Under fliken Intresseanmälan anmäler du ditt intresse att arbeta som röstmottagare under allmänna valen 2022.

Efter anmälan kommer du att få ett svarsmejl som bekräftar att din intresseanmälan har mottagits. Om du inte får ett bekräftelsemejl kontakta valnamnden@varmdo.se.

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare under förtidsröstningen uppmuntrar valadministrationen dig att ange hur du kan arbeta under perioden. Om du har några särskilda preferenser om placering eller arbetsledningsansvar i lokalen får du gärna uppge även detta i samband med intresseanmälan. Det senare gäller röstmottagare i såväl röstmottagare som söker till valdagen som förtidsröstningen.

Det är möjligt att anmäla sig som röstmottagare under både förtidsröstningen och valdagen. Notera då att dessa uppdrag innebär två separata utbildningar.

Valkansliet i Värmdö kommun kommer att återkoppla till dig via e-post efter intresseanmälan. I en del fall kommer e-post kompletteras med telefonkontakt innan placering.  

 

Ersättningar

Arvodet för dig som röstmottagare kommer att vara:

 • Ordinarie röstmottagare: 2800 kr
 • Vice ordförande: 3400 kr
 • Senior vice ordförande: 4000 kr
 • Ordförande: 4000 kr
 • Förtidsröstmottagare: 180 kr i timmen
 • Teamledare förtidsröstning: 250 kr i timmen

Utöver det tillkommer ett arvode om 360 kr för att delta under en förberedelsedag innan valdagen. 

 

Personuppgiftsbehandling

Valnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i det valadministrativa verksamhetssystemet. Personuppgifter som behandlas är bland annat namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer, funktion i valet, arvodessumma och eventuell fritext (exempelvis relevanta uppgifter som du delar i kommunikation med valkansliet). Endast personuppgifter som är av relevans för valet, administration av intresseanmälan, kontakt och underlag för arvodesutbetalning behandlas.

Uppgifter som behandlas ges av registrerad vid tillfället för intresseanmälan och i förekommande fall av Skatteverket, valadministrationen eller personuppgiftsbiträde. Uppgifter att administrera och genomföra allmänna val är en uppgift av allmänt intresse. Kommunen behöver därför behandla uppgifter om röstmottagare. De registrerades uppgifter sparas i kommunens valadministrativa system under en mandatperiod för val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Om en registrerad förordnas till röstmottagare sparas personuppgifter också i kommunens arkiv. Om en registrerad endast anmäler intresse för att tjänstgöra i valen, raderas personuppgifterna vid inaktualitet. Arkivering och gallring av personuppgifter sker i enlighet med valnämndens beslutade informationshanteringsplan (13 december 2021, 38 §).

Kommunen är också rättsligt förpliktigad att betala ut de arvoden som följer av uppdraget. Uppgifter som behövs i kommunens bokföring (uppgifter till grund för att betala ut arvoden) sparas i åtta år utifrån lagen om kommunal redovisning.

Personuppgifter som behandlas i verksamhetssystemet lagras och loggförs av personuppgiftsbiträde. Personuppgifter kan även komma att delas med system inom kommunen eller med tredje part, om skyldighet förefaller enligt lag.

Den registrerade har rätt att kontakta personuppgiftsansvarig om denne vill begära ut information om de personuppgifter som behandlas, för att begära rättelse, överföring, begränsning av behandling, framföra invändningar eller begära radering. Notera att radering av personuppgifter endast sker såvida det inte är oförenligt särskild särlagstiftning. Skicka e-post till valnamnden@varmdo.se om du önskar mer information, rättelse eller dylikt om personuppgiftsbehandling i valadministrationens verksamhetssystem. Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras så kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Generell information om hur Värmdö kommun hanterar dina personuppgifter finner du här.